O katedře (současnost)

Katedra softwarového inženýrství (KSI) je jednou z deseti kateder na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), která je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

Vedoucím katedry je doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

Kontakty: jednotlivá pracoviště KSI (včetně kontaktu na vedoucího katedry), zaměstnanci KSI.

Výuka

Naše katedra vychovává studenty ve studijním programu Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV), přičemž bakalářské studium AIPV je zajišťováno také na detašovaném pracovišti v Děčíně.

Více o studijním programu AIPV.

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry pokrývá několik oblastí. Jedním z cílů, kterým se katedra věnuje, je včasná diagnostika Alzheimerovy choroby, která by umožnila včasné podání medikamentů, a tím snížila její projevy a rychlost degenerace lidského mozku. Kromě toho se také se katedra zaměřuje na počítačovou 3D analýzu obrazu mozku z PET, SPECT či MRI a její vyhodnocování, které lépe pomůže porozumět získaným datům. Z oblasti ekonomické a finanční vědy se výzkum na katedře zaměřuje na modelování ekonomiky pro predikci hospodářského vývoje a na analýzu dopadu hospodářské politiky a dále na využití moderních metod strojového učení ke zpracování dat pro identifikaci faktorů ovlivňujících dynamiku cen finančních aktiv. Vedle toho se výzkum v této oblasti také zabývá řešením aktuálních problémů ve finančním inženýrství (oceňování aktiv, řízení rizik).

Mezinárodní spolupráce katedry softwarového inženýrství je zaměřena na problematiku inteligentních systémů pro sběr dat v experimentech ve fyzice vysokých energií a využití algoritmů strojového učení pro jejich analýzu. Studenti mají možnost zapojit se již v bakalářském studiu do experimentů COMPASS (CERN), AMBER (CERN), DUNE (Fermilab) nebo PANDA (Darmstadt). Například členové týmu COMPASS se starají o bezproblémový chod jednoho z největších databázových systémů, který musí být schopen v reálném čase zpracovávat data o velikost 5 GB/s (tedy 1 DVD za vteřinu), ukládat je a poskytovat roztříděná experimentátorům.

Podrobnosti o projektech.

Spolupráce

Naše katedra spolupracuje s Thomayerovou nemocnicí a se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN).

Na přelomu let 2017-2018 se zaměstnanci naší katedry podíleli na digitalizaci justice tvorbou softwarového prototypu. Ministerstvo spravedlnosti ČR má zájem o další spolupráci, do které by se zapojili i studenti naší katedry.